Paragon               Faktura VAT


  Wpłata na konto   Przelew


PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni 
kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania
przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w 
pkt. 10.8 Regulaminu. Do zachowania terminu
wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o 
odstąpieniu od umowy może zostać złożone na
przykład:
1.1. pisemnie na adres: taniomeblujemy.pl Kornelia Polewska, ul. 21 
Stycznia 20, 63-600 Kępno
1.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na 
adres: meble_kepno@op.pl
2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w 
załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta
oraz dodatkowo dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego w zakładce 
„Odstąpienie od umowy”. Konsument może
skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
3.1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc 
zobowiązany do przeniesienia jego własności (np.
Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub 
wskazaną przez niego osobę trzecią
inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele 
Produktów, które są dostarczane osobno,
partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, 
partii lub części albo (2) polega na
regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w 
posiadanie pierwszego z Produktów;
3.2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa 
się za niezawartą.
5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 
dni kalendarzowych od dnia otrzymania
oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi 
wszystkie dokonane przez niego płatności, w
tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów 
wynikających z wybranego przez Klienta sposobu
dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie 
Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu
płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył 
konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził
się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi 
kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że
sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem 
płatności otrzymanych od konsumenta do chwili
otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu 
jego odesłania, w zależności od tego,
które zdarzenie nastąpi wcześniej.
6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 
dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt 
Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do 
odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do 
zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego
upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: 63-600 KĘPNO, 21 
STYCZNIA 20
7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu 
będące wynikiem korzystania z niego w sposób
wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i 
funkcjonowania Produktu.
8. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, 
które obowiązany jest ponieść konsument:
8.1. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż 
najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie
Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi 
poniesionych przez niego dodatkowych
kosztów.
8.2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
8.3. W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie - na 
wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się
przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje 
prawo odstąpienia od umowy po
zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia 
spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę
zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, 
z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie
ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, 
podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość
rynkowa spełnionego świadczenia.
9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje 
konsumentowi w odniesieniu do umów:
9.1. (1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę 
za wyraźną zgodą konsumenta, który został
poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu 
świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo
odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od 
wahań na rynku finansowym, nad którymi
Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem 
terminu do odstąpienia od umowy; (3) w
której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, 
wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub
służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której 
przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający
szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) 
w której przedmiotem świadczenia jest
Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu 
opakowania nie można zwrócić ze względu
na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie 
zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której
przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu 
na swój charakter, zostają nierozłącznie
połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem świadczenia są 
napoje alkoholowe, których cena została
uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może 
nastąpić dopiero po upływie 30 dni i
których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma 
kontroli; (8) w której konsument wyraźnie
żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej 
naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca
świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument 
żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części
zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo 
odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi
w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; (9) w której 
przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub
wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym 
opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało
otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub 
czasopism, z wyjątkiem umowy o
prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o 
świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych
niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, 
gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem,
wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie 
oznaczono dzień lub okres świadczenia
usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na 
nośniku materialnym, jeżeli spełnianie
świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem 
terminu do odstąpienia od umowy i po
poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.